Regulamin sprzedaży biletów w Teatrze Wielkim w Łodzi
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
REGULAMIN
REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM W ŁODZI

§ 1
REZERWACJA BILETÓW
1.    Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać osobiście, telefonicznie w kasie Teatru (42/633 77 77; 42/647 21 21) lub Biurze Obsługi Widzów (42/647 21 22; 42/633 31 86).
Kasy biletowe znajdują się w siedzibie Teatru – plac Dąbrowskiego i otwarte są:
 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 19.00
 • w niedziele i święta – gdy grany jest spektakl: od 15.00 do 19.00.
2.    Informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
3.    Biuro Obsługi Widzów znajduje się w siedzibie Teatru – plac Dąbrowskiego, przy kasach i otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4.    Rezerwacja może być przyjęta po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji:
 • imię i nazwisko,
 • numer kontaktowy telefonu,
 • rodzaj rezerwowanego biletu.
5.    Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Po upływie  wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
6.    Rezerwację dokonaną w terminie późniejszym niż na pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem należy odebrać w dniu jej dokonania do godziny 19.00, czyli do końca pracy kasy biletowej.
7.    Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru biletów na poszczególne wydarzenia. W takiej sytuacji pracownik Teatru dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do poinformowania rezerwującego o zmienionym terminie odbioru biletów.
8.    Pracownik Teatru Wielkiego w Łodzi dokonujący rezerwacji jest zobowiązany każdorazowo podać rezerwującemu termin, godzinę i miejsce wydarzenia, numer rezerwacji, cenę  oraz termin odbioru biletów. 
9.    Rezerwacja biletów dla grupy wymaga pisemnego zamówienia nabywcy (złożone osobiście, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Widzów Teatru lub kasy biletowej).
10.    Zamówienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa , adres i telefon instytucji/przedsiębiorstwa,
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej,
 • godzinę, datę i tytuł wydarzenia,
 • rodzaj, liczbę, cenę i wartość zamówionych biletów,
 • formę zrealizowania zapłaty,
 • sposób odbioru biletów,
 • NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT i płatności przelewem.
Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną  do reprezentacji tego podmiotu i zaciągnięcia  w jego imieniu zobowiązań finansowych.
11.    Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 21 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Po upływie  wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
12.    Kasa nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów.
Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu/koncertu. W takiej sytuacji zwroty będą realizowane po przedłożeniu biletu wraz z  paragonem fiskalnym.
   
§ 2

SPRZEDAŻ BILETÓW:
1.   Sprzedaż biletów w Teatrze Wielkim w Łodzi prowadzą kasy biletowe znajdujące się w siedzibie Teatru – plac Dąbrowskiego otwarte:
 •  od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 19.00
 •  w niedziele i święta – gdy grany jest spektakl: od 15.00 do 19.00.
2.  Informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
3.    Płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką  lub kartą płatniczą. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na wyraźną prośbę Klientów za bilety zakupione w kasie biletowej Teatru.
4.    Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.
5.    W przypadku odwołania spektaklu/koncertu kasa zwraca należność za zakupione bilety.
6.    Oprócz kas Teatru bilety sprzedawane są także online przy pomocy portalu internetowego www.bilety24.pl.
Sprzedaż biletów on-line reguluje regulamin portalu www.bilety24.pl
7.    Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmian w cennikach.
8.   Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
9.    Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia, organizowane w Teatrze Wielkim w Łodzi przez inne podmioty zewnętrzne są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia.
10. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, programu i wykonawców, a także terminów koncertów/spektakli. Za ewentualne zmiany przepraszamy.
11.   RODZAJE BILETÓW:
 1. Bilet normalny
 2. Bilet ulgowy
 3. Bilet administracyjny
 4. Wejściówka
 5. Bilet rodzinny dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych
 6. Bilety dla akcji „Bliżej Teatru”
 7. Karnety premierowe – bilety ulgowe na spektakle premierowe
 8. Bilet VIP/zaproszenie płatne
 9. Bilet Bezpłatny promocja/ zaproszenie bezpłatne
 10. Bilet bezpłatny - opieka
12.    Bilet normalny
Ceny biletów ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.      

13.    Bilet ulgowy
Bilety ulgowe przysługują:
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych, słuchaczom szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych).
- studentom I i II stopnia do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
(z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych).
- emerytom i rencistom na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia wraz z dowodem tożsamości (z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych)
- pracownikom instytucji kultury na podstawie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w takiej instytucji.
Ceny biletów ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.   

14.    Bilety administracyjne
Przysługują pracownikom oraz emerytowanym pracownikom Teatru Wielkiego w Łodzi. Wykaz emerytowanych pracowników Teatru sporządza i aktualizuje dział organizacji
i kadr Teatru.
W/w osobom przysługują „bilety administracyjne ” na spektakle w strefie II i III widowni lub w innych strefach widowni każdorazowo wskazanych decyzją dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Listę tytułów spektakli objętych sprzedażą „biletów administracyjnych” wyznacza dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi.     
Ceny „biletów administracyjnych” ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Ustalona cena „biletów administracyjnych” nie obowiązuje w przypadku premier
i innych wydarzeń specjalnych.
Każdemu pracownikowi przysługują dwa bilety na dany tytuł w sezonie z ogólnej puli miejsc na widowni w ramach „biletów administracyjnych” ustalonych na spektakl.
Warunkiem skorzystania z „biletów administracyjnych” na dany spektakl jest dostępność wolnych „biletów administracyjnych” na ten spektakl.
Każdorazowo, odrębną decyzją dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi, dla każdego spektaklu wyznaczona zostanie pula „biletów administracyjnych”.
Pula ta może być powiększona na podstawie odrębnej decyzji dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.

15.    Wejściówka
Wejściówka umożliwia wejście na spektakl, bez gwarancji miejsca siedzącego.
Kasy biletowe sprzedając wejściówkę nie wyznaczają konkretnego miejsca na widowni. Zajęcie miejsca jest możliwe dopiero po ostatnim gongu zgodnie ze wskazaniem obsługi widowni.
Posiadacz wejściówki ma obowiązek ustąpić miejsca osobie spóźnionej z ważnym biletem.
Ceny wejściówek ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.      
Cena wejściówki na spektakle premierowe i specjalne wydarzenia jest ustalana każdorazowo indywidualnie przez dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Wejściówki sprzedawane są na pół godziny przed rozpoczęciem spektaklu.
Wejściówki sprzedawane są na wybrane spektakle. Ich liczba jest ograniczona.   

16.    Bilet rodzinny dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych
Teatr Wielki w Łodzi honoruje Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych.
Okaziciel Karty może kupić jeden bilet z 50% rabatem od ceny biletu normalnego.
Z ulgi tej wyłączone są spektakle premierowe, gościnne oraz imprezy obce organizowane
w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Kasa Teatru zobowiązana jest do ewidencjonowania numeru kart, na których podstawie   nabywane są bilety z ulgą.

17.    Bilety dla akcji „Bliżej Teatru”
Bilety te przysługują grupom uczniów ze szkół, które podpisały deklarację przystąpienia do akcji.
Bilety dla akcji „Bliżej Teatru” sprzedawane są na wybrane spektakle w określonej strefie widowni. Ich liczba jest ograniczona.   
Cena biletów dla akcji „Bliżej Teatru” ustalona jest na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Decyzją dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi dopuszcza się sprzedaż biletów dla akcji „Bliżej Teatru” w innych strefach widowni oraz na spektakle specjalne.       
Grupom szkolnym przysługuje 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy ( jeden opiekun na 15 osób).
 
18.    Karnety premierowe – bilety ulgowe na spektakle premierowe
Ceny biletów na każdy rok kalendarzowy ustalane są na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
Karnet można nabyć w miesiącu grudniu na następny rok kalendarzowy. Karnet obejmuje spektakle premierowe we wskazanym terminie i uprawnia jego nabywcę
do zajmowania stałego – wyznaczonego miejsca.  
Ważność karnetu ustaje z końcem roku na który go nabyto. Niewykorzystany karnet nie jest podstawą do żądania przez jego nabywcę zwrotu kwoty stanowiącej równowartość biletów.   

19.    Bilet VIP/Zaproszenie płatne
Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby wskazane
przez dyrekcję Teatru Wielkiego w Łodzi, według następujących zasad:
- potwierdzenie o skorzystaniu z zaproszenia płatnego należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży.
- potwierdzone zaproszenie należy wykupić w kasie biletowej najpóźniej 3 dni przed wskazanym terminem spektaklu. Niewykupione zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży.  

20.    Bilet Bezpłatny promocja/Zaproszenie bezpłatne
Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia bezpłatnego uprawnione są wyłącznie osoby wskazane przez dyrekcję Teatru Wielkiego w Łodzi, według następujących zasad:
- potwierdzenia o skorzystaniu z zaproszenia bezpłatnego należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży,
Do jednego podwójnego zaproszenia bezpłatnego uprawnieni są wykonawcy spektakli  premierowych, a zaproszenie może dotyczyć wyłącznie premier Teatru.   

21.    Bilet Bezpłatny - opieka
1). Do nabycia biletu bezpłatnego - opieka uprawnione są:
- grupy uczniów ze szkół, które podpisały deklarację przystąpienia do akcji „Bliżej Teatru”,
- grupy uczniów ze szkół integracyjnych,
- grupy zorganizowane, których uczestnikami są osoby z grupą inwalidzką.
Obowiązuje zasada - 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy (jeden opiekun na 15 osób).
W przypadku grup ze szkół integracyjnych obowiązuje zasada - 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy (jeden opiekun na 10 osób).
2). Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi może w indywidualnych przypadkach podjąć decyzję o przyznaniu „biletów bezpłatnych – opieka” dla grup dzieci i młodzieży
z pogotowia opiekuńczego.  

22.    Imprezy obce i ich odwołanie
Przyjęte dla spektakli Teatru zasady ulg i cen nie mają zastosowania dla imprez obcych.
W przypadku odwołania imprezy obcej zwrot ceny za bilety sprzedane na tą imprezę nastąpi na podstawie przedłożonego biletu wraz z paragonem fiskalnym wyłącznie
za bilety zakupione w kasach Teatru Wielkiego w Łodzi.
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net