Ubezpieczenie mienia Teatr Wielki w Łodzi 2020
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Łódź, dnia 20.08.2019 r.

AKTUALIZACJA 28.08.2019r

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

Zamawiający:

Teatr Wielki w Łodzi

Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 01.10.2019 – 30.09.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl

 

Zakres ubezpieczenia:

- formuła ubezpieczeniowa All Risk

- zniesione udziały własne

- wykupione franszyzy redukcyjne

Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności:

OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu przechowywanym.

 

Termin wystawienia polis:

Do 20.09.2019

 

Zasady przygotowania oferty:

1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.

Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena: waga kryterium – 100%

Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej, czyli najniższej cenie, maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Każdej następnej ofercie, Zamawiający przyporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując wzór:

C=

cena najniższa

x 100

cena oferty badanej

Liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

4.Termin i sposób płatności:

Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych polis, w dwóch ratach, na rachunek bankowy wskazany na polisach .

 

Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:

Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84

Bogusława Pawińska tel. 42/647-21-89

 

5.Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty należy składać do dnia 5.09.2019 r., do godziny 14:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat.

 

6. Teatr zastrzega sobie możliwość składania ofert przez osoby uprawnione z wyłączeniem

pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego.

 

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net