Regulamin sprzedaży biletów w Teatrze Wielkim w Łodzi
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
REGULAMIN
REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM W ŁODZI

 
§ 1
REZERWACJA BILETÓW
 
1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać osobiście, telefonicznie
w kasie Teatru (tel. 42/633 77 77; 42/647 21 21), Biurze Obsługi Widzów i Promocji Teatru (tel. 42 647 21 22; 42 633 31 86).
Kasy biletowe znajdują się w siedzibie Teatru – plac Dąbrowskiego.
3. Biuro Obsługi Widzów i Promocji Teatru znajduje się w siedzibie Teatru – wejście od  Placu Dąbrowskiego, przy kasach biletowych i otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
4. Rezerwacja może być przyjęta po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji:
 • imię i nazwisko,
 • numer kontaktowy telefonu,
 • rodzaj rezerwowanego biletu.
5. Zarezerwowane indywidualnie bilety należy opłacić i odebrać najpóźniej w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem, którego bilet dotyczy. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
6. Rezerwację indywidualną dokonaną w terminie późniejszym niż na pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem należy opłacić i odebrać w dniu jej dokonania do godziny 19.00, czyli do końca pracy w danym dniu kasy biletowej.
7. Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru biletów
na poszczególne wydarzenia. W takiej sytuacji pracownik Teatru dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do poinformowania rezerwującego o zmienionym terminie odbioru biletów.
8. Pracownik Teatru Wielkiego w Łodzi dokonujący rezerwacji jest zobowiązany każdorazowo podać rezerwującemu termin, godzinę i miejsce wydarzenia, numer rezerwacji, cenę oraz termin odbioru biletów.
9. Rezerwacja biletów dla grupy wymaga pisemnego zamówienia (potwierdzenia) nabywcy - złożonego osobiście, przesłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do Biura Obsługi Widzów i Promocji Teatru (widz@teatr-wielki.lodz.pl).
10. Zamówienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa, adres i telefon podmiotu/instytucji/przedsiębiorstwa, w imieniu którego dokonuje się rezerwacji,
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej,
 • godzinę, datę i tytuł wydarzenia,
 • rodzaj, liczbę, cenę i wartość zamówionych biletów,
 • formę zrealizowania zapłaty,
 • sposób odbioru biletów,
 •  NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT i płatności przelewem.
 • Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego dokonuje się rezerwacji, i zaciągnięcia w jego imieniu zobowiązań finansowych.
11. Zarezerwowane grupowe bilety należy opłacić i odebrać najpóźniej w terminie do 21 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem, którego bilety dotyczą. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
 
§ 2
SPRZEDAŻ BILETÓW:
 
1. Sprzedaż biletów w Teatrze Wielkim w Łodzi prowadzą kasy biletowe znajdujące się w siedzibie Teatru – wejście od  Placu Dąbrowskiego otwarte:
 • od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 19.00,
 •  w niedziele i święta – gdy grany jest spektakl: od 15.00 do 19.00 lub w miejscu, w którym Teatr udostępni taką możliwość.
2. Informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
3. Płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.
4. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na wyraźną prośbę Klientów za bilety zakupione w kasie biletowej Teatru, o czym należy poinformować pracownika kasy biletowej przed wydrukowaniem paragonu sprzedaży, podając nr NIP nabywcy.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów, chyba że prawo do zwrotu biletów przewidują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. W przypadku odwołania spektaklu/koncertu kasa zwraca należność za zakupione bilety.
7. Oprócz kas Teatru bilety sprzedawane są także online przy pomocy portalu internetowego www.bilety24.pl
Sprzedaż biletów on-line reguluje regulamin portalu www.bilety24.pl
8. Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach. Zmiany nie mogą dotyczyć cen biletów już zakupionych.
9. Teatr Wielki w Łodzi zastrzega sobie prawo do rezerwacji i sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
10. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane w Teatrze Wielkim w Łodzi przez inne podmioty zewnętrzne (tzw. imprezy obce) są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia.
11. Zarezerwowane i opłacone przelewem bilety można odbierać w kasie Teatru do dnia Wydarzenia. Z uwagi na komfort Widzów prosimy o odbiór najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia. Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
12. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, programu i wykonawców, a także terminów koncertów/spektakli/wydarzeń artystycznych. Za ewentualne zmiany przepraszamy. Informacje o ww. zmianach zamieszczane będą na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
13. RODZAJE BILETÓW:
 • Bilet normalny
 • Bilet ulgowy
 • Bilet rodzinny dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych
 • Bilety dla akcji „Bliżej Teatru”
 • Karnety premierowe – bilety ulgowe na spektakle premierowe
 • Bilet VIP/zaproszenie płatne
 • Bilet bezpłatny - opieka
14. Bilet normalny
Ceny biletów ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
15. Bilet ulgowy
Bilety ulgowe przysługują:
 • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, słuchaczom szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych),
 • studentom I i II stopnia do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych),
 • emerytom i rencistom na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia wraz z dowodem tożsamości (z wyłączeniem premier, wydarzeń specjalnych i imprez obcych),
 • osobom z orzeczoną grupą inwalidzką,
 • opiekunom sprawującym opiekę nad osobami poruszającymi się na wózkach  inwalidzkich,
 • pracownikom innych teatrów na podstawie legitymacji potwierdzającej zatrudnienie w teatrze.
 • Ceny biletów ustalane są przed każdym sezonem na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.
16. Bilet rodzinny dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych
Teatr Wielki w Łodzi honoruje Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych. Okaziciel Karty może kupić jeden bilet z 50% rabatem od ceny biletu normalnego. Z ulgi tej wyłączone są spektakle premierowe, wydarzenia specjalne i imprezy obce organizowane w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Kasa Teatru zobowiązana jest do ewidencjonowania numeru kart, na których podstawie nabywane są bilety z ulgą.
17. Bilety dla akcji „Bliżej Teatru”
Bilety te przysługują grupom uczniów ze szkół, które podpisały deklarację przystąpienia do akcji. Bilety dla akcji „Bliżej Teatru” sprzedawane są na wybrane przez Teatr Wielki w Łodzi spektakle w określonej strefie widowni. Ich liczba jest ograniczona i określana przez Teatr Wielki w Łodzi.
Cena biletów dla akcji „Bliżej Teatru” ustalona jest na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi może zdecydować o sprzedaży biletów dla akcji „Bliżej Teatru” w innych strefach widowni oraz na spektakle (wydarzenia) specjalne. Grupom szkolnym przysługuje 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy (jeden opiekun na 15 osób).
18. Karnety premierowe – bilety ulgowe na spektakle premierowe
Ceny biletów na każdy rok kalendarzowy ustalane są na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Karnet można nabyć w miesiącu grudniu na następny rok kalendarzowy. Karnet obejmuje spektakle premierowe we wskazanym terminie i uprawnia jego nabywcę do zajmowania stałego – wyznaczonego miejsca na widowni. Ważność karnetu ustaje po zrealizowaniu zaplanowanych na dany sezon premier, które decyzją dyrektora mogą być przeniesione na rok (sezon) następny. Niewykorzystany karnet /z przyczyn nie leżących po stronie Teatru/ nie jest podstawą do żądania przez jego nabywcę zwrotu kwoty stanowiącej równowartość biletów.
19. Bilet VIP /Zaproszenie płatne
Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby wskazane przez dyrekcję Teatru Wielkiego w Łodzi, według następujących zasad:
 • potwierdzenie o skorzystaniu z zaproszenia płatnego należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży,
 • potwierdzone zaproszenie należy wykupić w kasie biletowej najpóźniej 3 dni przed wskazanym terminem spektaklu. Niewykupione zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży.
20. Bilet Bezpłatny - opieka
 1.  Do nabycia biletu bezpłatnego - opieka uprawnione są:
 • grupy uczniów ze szkół, które podpisały deklarację przystąpienia do akcji „Bliżej Teatru”,
 • grupy uczniów ze szkół integracyjnych,
 • grupy zorganizowane, których uczestnikami są osoby z grupą inwalidzką.
Obowiązuje zasada - 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy (jeden opiekun na 15 osób). W przypadku grup ze szkół integracyjnych obowiązuje zasada - 1 miejsce bezpłatne dla opiekuna grupy (jeden opiekun na 10 osób).
 1. Dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi może w indywidualnych przypadkach podjąć decyzję o przyznaniu „biletów bezpłatnych – opieka” dla grup dzieci i młodzieży z pogotowia opiekuńczego. 
21. Imprezy obce i ich odwołanie
Przyjęte dla spektakli Teatru zasady ulg i cen nie mają zastosowania dla imprez obcych. W przypadku odwołania imprezy obcej zwrot ceny za bilety sprzedane na tę imprezę nastąpi na podstawie przedłożonego biletu wraz z paragonem fiskalnym wyłącznie za bilety zakupione w kasach Teatru Wielkiego w Łodzi.

22.Informacje dla widzów niepełnosprawnych
 1. Teatr Wielki jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Platforma dla wózków (o wymiarach 83x70cm, udźwig 230kg) zlokalizowana jest od wschodniej strony Teatru (od Placu Dąbrowskiego).
 3. Teatr Wielki dysponuje windą osobową (wymiary wewnętrzne kabiny: 109x140x210 cm, wymiary w świetle poręczy zamontowanych w kabinie na wysokości 90 cm: 91x132 cm, udźwig 630kg) dostosowaną do wózków inwalidzkich.
 4. Ze względu na specyfikę techniczną widowni i bezpieczeństwo, miejsce dla wózków inwalidzkich jest wyznaczone w przestrzeni pomiędzy parterem i amfiteatrem. Nie ma możliwości dojazdu wózkiem i ustawienia wózka przy rzędzie na widowni (parter, amfiteatr, loże, balkon).
 5. Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na widowni, w tym miejsc dla widzów poruszających się na wózków inwalidzkich, jest ograniczona.
 6. Teatr prowadzi rezerwacje specjalnych miejsc na widowni przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widzów i Promocji Teatru na minimum 3 dni przed wydarzeniem.
 7. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia lub ograniczenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia.
 
§ 3
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
1. Mając na względzie dbałość o właściwe przetwarzanie danych osobowych Teatr Wielki w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 - 15 RODO, uprzejmie informujemy, co następuje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Wielki w Łodzi plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 630 13 51.
 4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO,
 • w celu wykonania obowiązku prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie art. 6 ust.1 f RODO,
 • w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 oraz innych chorób zakaźnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przez czas pełnej realizacji wszystkich obowiązków związanych z celami przetwarzania Pani/Pana danych (w tym m. in. przedawnienia roszczeń organów publicznych/podatkowych).
 1. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Teatr Wielki w Łodzi Pani/Pana danych osobowych:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
 1. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zgodę może Pani/Pan odwołać poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
 3.  Pragniemy zapewnić, iż Teatr Wielki w Łodzi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
 
§ 4
 1. Za pozostawioną w szatni odzież obsługa szatni jest obowiązana wydać numerek, stanowiącą podstawę do zwrotu pozostawionej garderoby.
 2. W przypadku zagubienia numerka, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować obsługę szatni Teatru.
 3. W celu odbioru pozostawionych w szatni rzeczy należy zgłosić się do obsługi szatni po przedstawieniu. W takim przypadku pozostawione w szatni rzeczy będą wydane tylko wówczas, gdy widz będzie w stanie wykazać, że są one jego własnością. W przeciwnym razie z wydaniem rzeczy należy zaczekać do chwili, aż wszystkie pozostałe w szatni okrycia zostaną wydane. Wydanie rzeczy w przypadku zagubienia numerka wymaga spisania protokołu przez pracownika szatni.
 4. Za zagubiony numerek pobierana jest przez Teatr jednorazowa opłata w wysokości 35 zł.
 

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net