pierwsze skrzypce / first violin
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – pierwsze skrzypce – muzyk tutti.
 
Termin przesłuchania: 06 września 2022 r. godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
z tematem wiadomości: PIERWSZE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o   kontakt z   działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 września 2022 r.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w   Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe)
 
Program przesłuchania:
Etap I (za kotarą)
 1.  W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:
             nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,
 2.  J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo,
 3.  Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
Etap II (jawny)
 1.  Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,
 2.  Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
 3.  Czytanie nut a vista
 

The Director of Lodz Grand Theatre invites You to participate in audition for the position of:
orchestra musician – first violin – musician tutti
 
Date of audition: September 06th 2022 Time 10.00
 
Place of audition:
Lodz Grand Theatre, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
Entrance from Jaracza street – orchestra rehearsal room.
 
Candidates should send their applications by e-mail to the following address:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
with the subject of the message: FIRST VIOLIN - THE AUDITION
 
The application should include the Candidate's CV with contact details and a clause regarding consent to the processing of personal data for the purposes of the competition procedure.
 
The theater does not reimburse travel costs or stay costs during auditions.
The order of the Candidates' participation will be randomly selected before the beginning of the audition.
The theater does not provide a pianist for audition.
 
For details on the audition (including sheet music), please contact the art work organization department at:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
By participating in the audition, the candidates consent to the recording of the audition for the purposes of the competition procedure.
The management of the Lodz Grand Theater reserves the right not to adjudicate the competition in a situation where none of the candidates meet the expected requirements and the right to cancel the audition without giving any reason.
 
Application deadline: September 01th, 2022.
 
The information clause regarding the processing of personal data by Lodz Grand Theater is available on the Theater website: www.operalodz.com
(in the Personal Data tab)
 
Audition program:
Stage I (behind the curtain)
1. W.A. Mozart - Violin Concerto (1st part with cadence) to choose from:
    No. 3 in G major KV 216, No. 4 in D major KV 218 or No. 5 in A major KV 219,
2. J.S. Bach – one part of any Sonata or Partita for solo violin,
3. Orchestral fragments indicated by the Commission
Stage II (public)
1. The first part with the cadence of the 19th or 20th century violin concerto,
2. Orchestral fragments indicated by the Commission
3. Reading sheet music a vista

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net