Dane osobowe | RODO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Menu lewe

 
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Dane osobowe | RODO

Szanowni Państwo,
 
mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi Teatr Wielki w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 15 RODO, uprzejmie informujemy, co następuje.
 
Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Wielki w Łodzi plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź
 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mirosław Młodzik, z którym może się Pani / Pan skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 630 13 51.
 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 
1.     Zbierania danych kadrowych i placowych zawierających informacje na podstawie zawartych umów o pracę i umów cywilno – prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
2.     Wykonania obowiązku prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 c RODO.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
- przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO),
- przez czas pełnej realizacji wszystkich obowiązków związanych z celami przetwarzania Pani/Pana danych (w tym spełnienia roszczeń organów publicznych/podatkowych).
 
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Teatr Wielki w Łodzi Pani/Pana danych osobowych:
•          prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
•          prawo do sprostowania danych;
•          prawo do usunięcia danych;
•          prawo do ograniczenia przetwarzania;
•          prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
 
Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: teatr@teatr-wielki.lodz.pl
 
Pragniemy zapewnić, iż Teatr Wielki w Łodzi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij