Dostępność

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Menu lewe

 
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Dostępność

Deklaracja dostępności
 
 

Deklaracja dostępności
Teatr Wielki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.operalodz.com Teatru Wielkiego w Łodzi
Data publikacji strony internetowej: 2015-04-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03 (data do edycji podczas publikacji)
Strona internetowa www.operalodz.com jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak napisów przy materiałach multimedialnych
- brak audiodeskrypcji dla osób niedosłyszących przy materiałach multimedialnych
Oświadczenie sporządzono dnia: 11-03-2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, sprawdzono poziom dostępności cyfrowej na poziomie podstawowym, wg listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej udostępnionej na stronach rządowych www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-zbadac-czy-strona-www-jest-dostepna-cyfrowo
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kazimierska, adres poczty elektronicznej: europejskie@teatr-wielki.lodz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 42 6472008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.bip.brpo.gov.pl
 
 
 
Dostępność architektoniczna
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego  
90-249 Łódź

Do budynku prowadzą:

  • wejście główne od strony południowej Placu Dąbrowskiego;
  • wejście służbowe od ulicy Jaracza;
Pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się po wschodniej stronie Placu Dąbrowskiego i prowadzi do wejścia głównego.
Teatr Wielki w Łodzi nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku opery znajduje się parking miejski z miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Od najbliższego miejsca parkingowego usytuowanego przy Placu Dąbrowskiego (od strony Sądu Okręgowego w Łodzi) do wejścia głównego do budynku odległość wynosi ok 45 metrów (do pochylni - około 50 metrów).
Drzwi wejściowe są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone, otwierają się na zewnątrz. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów. Teatr dysponuje toaletami dostosowanymi do potrzeb osób poruszających się na wózkach przy Scenie Kameralnej (poziom 0), szatni (poziom 1), foyer i widowni sceny głównej (poziom 2), balkonie (poziom 3).
Budynek opery wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także dla osób niedowidzących i niewidomych. Winda posiada oznaczenia w języku Braille’a oraz interkom przywoławczy.
W budynku Teatru nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Skorzystanie z tłumacza języka migowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Pracownicy Teatru zapewniają osobom ze szczególnymi potrzebami pomoc w poruszaniu się po Teatrze. Ze względu na specyfikę techniczną widowni i bezpieczeństwo, miejsce dla wózków inwalidzkich jest wyznaczone w przestrzeni pomiędzy parterem i amfiteatrem. Rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie w Biurze Obsługi Widzów na minimum 3 dni przed spektaklem. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi w trakcie spektaklu prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widza pod numerem 42 633 31 86 lub mailowo pod adresem: widz@teatr-wielki.lodz.pl, w godzinach pracy biura, tj.: 8:00-16:00.
 

 
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij