Ogłoszenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Ogłoszenia

Teatr Wielki w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na:
 
Wykonanie strony internetowej z multimedialnymi grami dla dzieci w ramach projektu „Z muzyką na wesoło”.
 
 
W ofercie proszę o podanie  ceny osobno na projekt graficzny

i osobno na wykonanie strony z mechanizmem gier i CMS.
 
Proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 18 stycznia 2024 r. do godz. 12.00 na załączonym formularzu cenowym na adres:
 
e-mail: i.marchewka@teatr-wielki.lodz.pl lub na adres:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź z dopiskiem „oferta z muzyką na wesoło”
 
W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem:
tel. 510 044 153

Szczegółówy plik ze specyfikacją do pobrania na dole strony.
OGŁOSZENIE

 
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do składania pisemnych ofert na najem pomieszczeń bufetu pracowniczego, kawiarni i barków dla widzów usytuowanych w gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego (Kawiarnia i barki dla widzów) oraz bufetu dla pracowników (wejście od ul. Jaracza 49) w terminie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2026 r.              
                                                                                                                                   
  Teatr ma do zagospodarowania:
 • Pomieszczenie bufetu pracowniczego o powierzchni ogólnej 136,54 m2 wyposażonego w instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację c.o. z sieci miejskiej, ciepłą i zimną wodę i instalację telefoniczną.
Bufet przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz godziny pracy dostosowane do harmonogramu zajęć pracowników Teatru, tj. w poniedziałki w godz. 8:30 – 16:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00 – 16:00 i na jedną godzinę przed rozpoczęciem próby lub spektaklu - do końca ostatniej przerwy; w dni ustawowo wolne (niedziela i święta) na 1 godzinę przed rozpoczęciem próby lub spektaklu – do końca ostatniej przerwy (harmonogram prób i terminy spektakli na bieżąco ustala Teatr).
Oczekiwania Teatru: zapewnienie szerokiej oferty menu w bufecie pracowniczym oraz  umiarkowanej wysokości cen (cena zestawu obiadowego złożonego z zupy i drugiego dania nie może przekroczyć 14 zł).
 • Sale na kawiarnię o powierzchni ogólnej 175,30 m2 (w tym sala konsumpcyjna
   109,20 m2, zaplecze – 66,10 m2), wyposażone w instalację elektryczną, instalację wodno-
    -kanalizacyjną, ciepłą i zimną wodę, instalację c.o. z sieci miejskiej, instalację telefoniczną. Teatr nie akceptuje naczyń jednorazowych.
 • Przestrzeń w foyer dla barów kawowych dla widzów w czasie spektakli i innych imprez o powierzchni ogólnej 92,00 m2  (w tym dwa bary o pow. po 30 m2 wraz z zapleczami o pow. po 6,00 m2 w kuluarach sąsiadujących z foyer oraz jeden o pow. 20 m2 sąsiadujący z zapleczem kawiarni), wyposażone w instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, ciepłą i zimną wodę, instalację c.o. z sieci miejskiej. Teatr nie akceptuje naczyń jednorazowych.
     Koncesję na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, przyszły najemca załatwia we własnym zakresie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Po stronie najemcy jest wyposażenie kawiarni, w tym w stoliki, krzesła itp. – wystrój kawiarni do uzgodnienia i akceptacji przez Teatr.
  W okresie letnim istnieje możliwość wykorzystania terenu Teatru na organizację ogródka gastronomicznego w wyznaczonej przez Teatr części podcieni budynku Teatru od strony Pl. Dąbrowskiego.
     Oczekiwania Teatru: przedstawienie koncepcji funkcjonowania kawiarni/ilość miejsc, oferta gastronomiczna, planowana liczba personelu, proponowany charakter wnętrza, propozycje działalności pozagastronomicznej itp./ Przewidywane godziny otwarcia kawiarni – np. codziennie od godz. 1000 do godz. 2300. W kawiarni powinna być obsługa kelnerska przy stolikach. Menu kawiarni nie powinno ograniczać się do oferty cukierniczej, liczymy na ciekawe propozycje kulinarne odpowiednie do rangi obiektu. Czas pracy barów kawowych powinien być dostosowany
do harmonogramu spektakli, koncertów i innych imprez w Teatrze. Barki kawowe powinny być otwarte na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu i czynne do zakończenia ostatniej przerwy.
Decydującym kryterium oceny złożonych ofert będzie miesięczna wysokość stawki czynszu (netto) za najem ww. powierzchni użytkowych. Ponadto Teatr weźmie również pod uwagę przedstawioną przez oferenta koncepcję funkcjonowania kawiarni (w tym w szczególności ofertę menu).
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Teatr Wielki w Łodzi Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat – w godz. od 9.00 do 15.00 w terminie do dnia
17 maja  2022 roku do godz. 12.00.
Wybór drogi pocztowej w celu przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Istnieje możliwość obejrzenia przestrzeni przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej.  Pytania proszę kierować do działu administracji – kier. p. Mariola Majda,
e- mail  m.majda@teatr-wielki.lodz.pl, tel.  42/631 96 77.
 
Najemca zobowiązany będzie do samodzielnego sprzątania przestrzeni przeznaczonej pod wynajem. Części wspólne w budynku Teatru będą sprzątane przez Teatr.
 
Oprócz opłat czynszowych Najemca zobowiązany będzie również do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu, w szczególności opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów:
 1. Za zużytą energię elektryczną – według wskazań licznika,
 2. Za ogrzewanie lokali – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,
 3. Za dostarczenie zimnej i ciepłej wody  oraz odprowadzenie ścieków – według wskazań licznika.
 
Najemca musi złożyć ofertę na wszystkie pomieszczenia/wynajmowane powierzchnie.
 
Teatr zastrzega sobie możliwość prowadzenia indywidualnych negocjacji treści złożonych ofert.
 
Teatr informuje, że po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert (jak również po przeprowadzeniu ewentualnych indywidualnych negocjacji z oferentami), może podjąć decyzję o nieprzyjęciu żadnej z nich. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Teatr Wielki w Łodzi
Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
 
Teatr zastrzega sobie możliwość składania ofert przez osoby uprawnione z wyłączeniem
pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego tylko i wyłącznie z województwa łódzkiego
 
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 01.10.2021 – 30.09.2022
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk / all risks /
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu      przechowywanym)
Zniesione udziały własne
Wykupione franszyzy redukcyjne
 
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
Płatność za polisy w 2 ratach.
 
 
Termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać do dnia 10.09.2021 r., do godziny 14:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, lub portierni nr 1 - wejście od ulicy Jaracza, parter,
 
Zasady przygotowania oferty:
 1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
 
1. Cena: waga kryterium 75%
2. Termin płatności polis: waga kryterium 10%
 - do 21 dni  -  5 pkt
  - do 30 dni  - 10 pkt
3. Dodatkowe klauzule związane z działalnością Teatru*: waga kryterium 15%
- dodatkowe 2 klauzule -  5 pkt
- dodatkowe 3 klauzule - 10 pkt
- dodatkowe 4 lub więcej klauzul - 15 pkt
*Z uwzględnieniem wypadków wyłączających zastosowanie danej klauzuli.
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
Bogusława Pawińska tel. 42/647-21-89
 


 

Teatr Wielki w Łodzi zaprasza do składania ofert na zakup
Laptopów biznesowych z oprogramowaniem wg załączonych specyfikacji.
 

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na wypełnionym formularzu cenowym
do dnia 3 grudnia 2020 r. do godz. 12.00  
na adres: oferty@teatr-wielki.lodz.pl

lub na adres:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź  z dopiskiem „oferta na laptopy”
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: oferty@teatr-wielki.lodz.pl
 Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij