Poprawa Infrastruktury Budynków Teatru Wielkiego w Łodzi - Indywidualny projekt kluczowy nr IPI/224/2007 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Poprawa Infrastruktury Budynków Teatru Wielkiego w Łodzi - Indywidualny projekt kluczowy nr IPI/224/2007 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


POPRAWA INFRASTRUKTURY BUDYNKÓW TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI

INDYWIDUALNY PROJEKT KLUCZOWY NR IPI/224/2007 REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

  • Oś priorytetowa: V. Infrastruktura społeczna
  • Działanie : V.4 Infrastruktura kultury
  • Całkowita wartość projektu: 45 825 060,77 PLN
  • Dofinansowanie z EFRR: 31 147 609,61 PLN
  • okres realizacji 2008–2014
Podstawowe informacje o projekcie:

Wprowadzenie:


1.    Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 923/07 z dnia 8.08.2007 r. przyjął projekt Teatru Wielkiego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
2.    W dniu  26 sierpnia 2008 r. zawarto Umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi dotyczącą przygotowania niniejszego Projektu. Najważniejszym elementem wchodzącym w skład przygotowania Projektu było sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do rzeczowej realizacji inwestycji oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
3.    Wniosek o dofinansowanie Projektu został złożony 28 września 2010 r.
4.    W dniu 23 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2026/10 zakwalifikował Projekt Teatru Wielkiego do dofinansowania.
5.    Dnia 30 grudnia 2010 roku została zawarta Umowa nr UDA-RPLD.05.04.00-00-069/10-00, pomiędzy Województwem Łódzkim jako Instytucją Zarządzającą a Teatrem Wielkim  w Łodzi o dofinansowanie Projektu.       

Zakres rzeczowy:
Projekt został podzielony na trzy głównie zadania. W ramach tych zadań wyszczególniono odpowiednio tematyczne podzadania:

Zadanie 1 Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego  w Łodzi

Podzadanie 1. Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego            w Łodzi.
Planowana inwestycja polega na: rozbiórce budynku gospodarczego przy ul. Jaracza 47, remoncie istniejącego budynku technicznego, rozbudowie istniejącego budynku technicznego na działce nr 166/2, przebudowie istniejącego budynku technicznego w taki sposób aby poprawić jego walory użytkowe, jak również zapewnić połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącą a nowoprojektowaną częścią budynku, ze szczególnym naciskiem na możliwość przemieszczania wielkogabarytowych elementów dekoracji pomiędzy wszystkimi częściami zespołu teatru. W dniu 18 stycznia 2013 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.  

Podzadanie 2.  Zbiornik podziemny przeciwpożarowy dla Teatru Wielkiego w Łodzi.
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu do budowy zbiornika przeciwpożarowego z orurowaniem oraz przebudową zewnętrznej  instalacji wod-kan. Roboty budowlane związane z wybudowaniem podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zostały zakończone 15 listopada 2010 r. W dniu 29 listopada 2010 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.  

Zadanie 2 Modernizacja zaplecza technicznego sceny głównej Teatru Wielkiego w  Łodzi
Przedsięwzięcie obejmuje modernizację zaplecza technicznego sceny głównej Teatru Wielkiego w Łodzi. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie sceny Teatru Wielkiego w Łodzi, umożliwiające realizację przedstawień. Modernizacja obejmuje następujące grupy urządzeń:
- urządzenia napędowe sceny,
- instalację energetyczną obwodów oświetlenia sceny.
Przewidywanym efektem modernizacji jest rozszerzenie możliwości inscenizacyjnych oraz spełnienie obowiązujących norm technicznych w zakresie bezpieczeństwa pracy. W szczególności dotyczy to instalacji elektrycznych, pracujących ponad 40 lat oraz przestarzałych w obecnej chwili mechanizmów sceny. Przedmiotem modernizacji będą urządzenia i systemy zlokalizowane w obrębie sceny i kieszeni scenicznych  Teatru Wielkiego w Łodzi. W dniu 1 marca 2013 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.                              

Zadanie 3 Modernizacja zabytkowego wystroju, modernizacja holu szatniowego na potrzeby stałej sceny kameralnej do realizacji małych form operowych, modernizacja  instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia pomieszczeń budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi

Podzadanie 1.  System zarządzania budynkiem BMS.
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS - Building Management Systems) w budynku głównym oraz budynku technicznym Teatru Wielkiego w Łodzi. Oprogramowanie, o którym mowa jest przeznaczone do obsługi i integracji wszystkich nisko prądowych systemów budynkowych. Posiada rozproszone bazy danych, inteligencję oraz funkcje procesowe poprzez wykorzystanie sterowników sieciowych. Dzięki rozproszonej inteligencji wielu użytkowników posiada pełny dostęp do wszystkich punktów systemu w czasie rzeczywistym, a odporność na awarie jest przez to dużo większa od systemów scentralizowanych. W dniu 23 maja 2013 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.

Podzadanie 2. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie maszynowni wody ziębniczej w budynku technicznym wyposażonej w dwa agregaty chłodnicze, chłodzące powietrze zewnętrzne czerpane do układu wentylacji. W dniu 09 grudnia 2011 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.

Podzadanie 3.  Wewnętrzna instalacja elektryczna oraz rozbudowa rozdzielnicy na budynku Głównym Teatru Wielkiego w Łodzi.
Projekt modernizacji instalacji elektrycznej obejmuje swoim zakresem budynek główny z wyłączeniem widowni, sceny i pomieszczeń znajdujących się w rejonie sceny oraz powierzchni w holu głównego, na której przewidziano  wydzielenie sceny kameralnej. Natomiast w budynku technicznym planowana jest wymiana źródła zasilania napędów układu Samoczynnego Załączania Rezerw w stacji transformatorowej. W dniu 23 maja 2013 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.

Podzadanie  4. Modernizacja zabytkowego wystroju, modernizacja holu szatniowego
na potrzeby stałej sceny kameralnej do realizacji małych form operowych, modernizacja  instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia pomieszczeń budynku głównego Teatru Wielkiego  w Łodzi.
Projekt modernizacji zmienia w części układ funkcjonalny obiektu wprowadzając na parterze salę kameralną dla 196 widzów. Projektowany układ umożliwia pełną separację obu funkcji, ich autonomiczność w działaniu oraz niezależność dróg ewakuacyjnych dla widzów i obsługi. Jednocześnie projekt poprzez wprowadzenie dodatkowych biegów schodowych oraz otwarcie klatek schodowych balkonu uczytelnia układ przestrzenny kuluarów pełniących funkcję drogi ewakuacyjnej dla widzów w istotny sposób poprawiając orientację i ułatwiając poruszanie się użytkowników w budynku, w tym także w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa. W dniu 23 maja 2013 r. zakończono czynności odbiorowe. Inwestycja jest zakończona.
 
Wraz z zakończeniem ostatniego kontraktu inwestycyjnego w ramach projektu, w terminie zgodnym z zapisami umowy o dofinansowanie, w dniu 23 maja 2013 r. nastąpiło rzeczowe zakończenie realizacji projektu.

Wraz z poniesieniem ostatniego wydatku w ramach projektu, w terminie zgodnym z  zapisami umowy o dofinansowanie projektu, w dniu 30 czerwca 2014 r. nastąpiło finansowe zakończenie realizacji projektu.

Wskaźniki realizacji projektu

Produkty projektu

Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – szt. 1
– Wskaźnik został osiągnięty 23 maja 2013 r.

Rezultaty projektu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 99.448 os./rok
– Według stanu na dzień 30.06.2015 r. wskaźnik został zrealizowany na poziomie 116,64%, co stanowi liczbę 115 992 osób.

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 5 sztuk
– Wskaźnik został osiągnięty i wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 5 etatów
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij