Projekty unijne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Projekty unijne

DIGITALIZACJA I UPOWSZECHNIENIE ZASOBÓW ARTYSTYCZNYCH
TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Oś priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług społecznych
Działanie: VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Poddziałanie: VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Całkowita wartość projektu: 914 713,23 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 296 702,70 PLN
Okres realizacji: 2016-2019

Zakres projektu obejmuje digitalizację zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi i upowszechnienie zdigitalizowanych treści w Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi (CMTWŁ). Projekt przewiduje także zakup sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Utworzenie CMTWŁ będzie miało na celu długoterminową ochronę materiałów archiwalnych przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Poprzez digitalizację cenne zasoby artystyczne otrzymają elektroniczne kopie, które będą spełniały funkcje archiwalne, a poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą, będą także pełnić zadania informacyjno-komunikacyjne.

Cel bezpośredni projektu:
Podniesienie standardów i poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych w województwie łódzkim poprzez rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz digitalizację zasobów kulturowych (artystycznych) w Cyfrowym Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu:
 • rozwój infrastruktury teleinformatycznej łódzkiej instytucji kultury w celu udostępniania informacji i zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego drogą on-line mieszkańcom województwa łódzkiego;
 • budowa systemu teleinformatycznego służącego digitalizacji zasobów teatralnych, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu CMTWŁ;
 • zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu drogą elektroniczną do zasobów teatralnych, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu CMTWŁ w postaci cyfrowej;
 • promowanie i wdrażanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych do prezentacji i odtwarzania archiwalnych zasobów teatralnych (artystycznych) w regionie;
 • zapewnienie równego dostępu do informacji publicznej osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie systemów teleinformatycznychi technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności drogą on-line;
 • stworzenie warunków do swobodnego i nieograniczonego dostępu do dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego województwa łódzkiego poprzez wykorzystanie TIK służących budowie cyfrowej infrastruktury CMTWŁ.

Planowane efekty projektu:
 • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.
 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 6 725 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 1 szt.
 • Liczba osób korzystających z usług on-line: 18 000 osoby/rok
 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 18 000 szt.
 
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij