pierwsze skrzypce / first violin / Група перших скрипок
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko:
muzyk orkiestry – pierwsze skrzypce – muzyk tutti.
 
Termin przesłuchania: 28 czerwca 2022 r. godz. 10.00
 
Miejsce przesłuchania:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
z tematem wiadomości: PIERWSZE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o  kontakt z  działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 czerwca 2022 r.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w  Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com
(w zakładce Dane Osobowe) 
Program przesłuchania:
Etap I (za kotarą)
 1.  W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:
             nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,
 2.  J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo,
 3.  Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
Etap II (jawny)
 1.  Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,
 2.  Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe
 3.  Czytanie nut a vista
 
 


The Director of Lodz Grand Theatre invites You to participate in audition for the position of:
orchestra musician – first violin – musician tutti
 
Date of audition: June 28th 2022 Time 10.00
 
Place of audition:
Lodz Grand Theatre, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
Entrance from Jaracza street – orchestra rehearsal room.
 
Candidates should send their applications by e-mail to the following address:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
with the subject of the message: FIRST VIOLIN - THE AUDITION
 
The application should include the Candidate's CV with contact details and a clause regarding consent to the processing of personal data for the purposes of the competition procedure.
 
The theater does not reimburse travel costs or stay costs during auditions.
The order of the Candidates' participation will be randomly selected before the beginning of the audition.
The theater does not provide a pianist for audition.
 
For details on the audition (including sheet music), please contact the art work organization department at:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
 
By participating in the audition, the candidates consent to the recording of the audition for the purposes of the competition procedure.
The management of the Lodz Grand Theater reserves the right not to adjudicate the competition in a situation where none of the candidates meet the expected requirements and the right to cancel the audition without giving any reason.
 
 
Application deadline: June 24th, 2022.
 
 
The information clause regarding the processing of personal data by Lodz Grand Theater is available on the Theater website: www.operalodz.com
(in the Personal Data tab)
 
 
 
 
 
 
 
Audition program:
Stage I (behind the curtain)
1. W.A. Mozart - Violin Concerto (1st part with cadence) to choose from:
    No. 3 in G major KV 216, No. 4 in D major KV 218 or No. 5 in A major KV 219,
2. J.S. Bach – one part of any Sonata or Partita for solo violin,
3. Orchestral fragments indicated by the Commission
Stage II (public)
1. The first part with the cadence of the 19th or 20th century violin concerto,
2. Orchestral fragments indicated by the Commission
3. Reading sheet music a vista
 
 


Дирекція Лодзького оперного театру запрошує Вас взяти участь у прослуховуванні на посаду:
артист оркестру - Група перших скрипок - музикант тутті.
 
Термін прослуховування: 28 червня 2022 р. о 10.00 год.
 
Місце прослуховування:
 
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,
вхід з вул. Jaracza - репетиційна зала оркестру.
 
Просимо кандидатів надсилати свої заявки електронною поштою за адресою:
 
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
 в темі повідомлення вказати: PIERWSZE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE
 
Заявка має містити резюме кандидата (CV) з контактними даними та пунктом про згоду на обробку персональних даних, яка є необхідною для проведення конкурсної процедури.
 
 
Театр не відшкодовує витрат на проїзд, а також на перебування під час прослуховувань.
Порядок участі Кандидатів буде обрано шляхом жеребкування перед початком прослуховування.
Театр не надає піаніста для прослуховування.
 
 
За додатковою інформацією щодо прослуховування (включаючи нотні матеріали) звертайтесь до відділу організації артистичної роботи театру за адресою:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl
 
 
Беручи участь у прослуховуванні, кандидати дають згоду на запис прослуховування в цілях проведення конкурсної процедури.
Керівництво Лодзького Оперного Театру залишає за собою право не оголошувати результату конкурсу в ситуації, коли жоден з кандидатів не відповідає очікуваним вимогам, а також право скасувати прослуховування без подання причини.
 
 
 
                           Кінцевий термін подання заявок: 24 червня 2022 року.
 
 
 
 
Інформаційне положення щодо обробки персональних даних Лодзьким Оперним Театром доступне на веб-сайті Театру: www.operalodz.com
(у вкладці: Dane Osobowe)
 
 
 
Програма прослуховування:
 
I етап (за завісою)
 
   1. В.А. Моцарт - Концерт для скрипки (1 частина з каденцією) на вибір:
       No. 3 Соль мажор KV 216, No. 4 Ре мажор KV 218 або No. 5 Ля мажор KV 219,
 
   1. Й. С. Бах - одна частина будь-якої сонати або партіти для скрипки соло,
 
   2. Вибрані Комісією оркестрові фрагменти.
 
II етап (публічний)
 
     1. Перша частина (з каденцією) скрипкового концерту XIX або XX століття,
 
     2. Вибрані Комісією оркестрові фрагменти,
 
     3. Читання нот з листа (a vista)
 
 
 

Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net