Dokumentacja - barier schodów głównych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Dokumentacja - barier schodów głównych

 Łódź, dnia 15.03.2022 roku
 Teatr Wielki w Łodzi
     Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie
          zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy
            z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
 
 
I. Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
II. Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
 
 1. Dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego barier schodów głównych (szt.2) w holu wejściowym Teatru Wielkiego w Łodzi, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę
  z potwierdzeniem ostateczności wydanym przez właściwy organ
  i zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wykonanej dokumentacji w zakresie, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami).
 2.  W ramach dokumentacji technicznej należy opracować:
  1. Projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez Wykonawcę realizującego roboty budowlane, w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i format PDF z możliwością wydruku);
  2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. opracowań zawierających w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i format PDF z możliwością wydruku);
  3. Przedmiar  robót, tj. opracowanie zawierające  zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Przedmiary robót należy wykonać jako oddzielne opracowania w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i format PDF z możliwością wydruku);
  4. Kosztorys inwestorski w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i format PDF z możliwością wydruku);
  5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i format PDF z możliwością wydruku).
 3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej należy także:
  1. wykonanie szczegółowej inwentaryzacji niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia;
  2. uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa dla uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienia z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  3. uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę z potwierdzeniem ostateczności wydanym przez właściwy organ;
  4. przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych do wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury zmierzającej do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową;
  5. zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów w zakresie, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami);
 
IV. Termin składania ofert:
 
Pisemne oferty należy składać do dnia 24.03.2022 r., do godziny 13:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, lub portierni nr 1 - wejście od ulicy Jaracza, parter,
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij