Ubezpieczenie mienia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Ubezpieczenie mienia

 
 
Teatr Wielki w Łodzi
Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
 
Teatr zastrzega sobie możliwość składania ofert przez osoby uprawnione z wyłączeniem
pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego tylko i wyłącznie z województwa łódzkiego
 
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 01.10.2023 – 30.09.2024
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk / all risks /
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu  przechowywanym)
Zniesione udziały własne
Wykupione franszyzy redukcyjne
 
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
Płatność za polisy w 2 ratach.
 
 
Termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać do dnia 15.09.2023 r., do godziny 14:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, lub portierni nr 1 - wejście od ulicy Jaracza, parter,
 
Zasady przygotowania oferty:
 1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
 
1. Cena: waga kryterium 75%
2. Termin płatności polis: waga kryterium 10%
 - do 21 dni  -  5 pkt
  - do 30 dni  - 10 pkt
3. Dodatkowe klauzule związane z działalnością Teatru*: waga kryterium 15%
- dodatkowe 2 klauzule -  5 pkt
- dodatkowe 3 klauzule - 10 pkt
- dodatkowe 4 lub więcej klauzul - 15 pkt
*Z uwzględnieniem wypadków wyłączających zastosowanie danej klauzuli.
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
Bogusława Pawińska tel. 42/647-21-89
 
 
*Załącznik 1  stanowi szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia.

********************************************************************************************************************************

Łódź 6 września 2022
 
Teatr Wielki w Łodzi
Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
 
Teatr zastrzega sobie możliwość składania ofert przez osoby uprawnione z wyłączeniem
pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego tylko i wyłącznie z województwa łódzkiego
 
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 01.10.2022 – 30.09.2023
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk / all risks /
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu      przechowywanym)
Zniesione udziały własne
Wykupione franszyzy redukcyjne
 
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
Płatność za polisy w 2 ratach.
 
 
Termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać do dnia 16.09.2022 r., do godziny 14:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, lub portierni nr 1 - wejście od ulicy Jaracza, parter,

Uwaga, przedłużamy termin składania ofert do 21 września 2022, do godz. 14:00

 
Zasady przygotowania oferty:
 1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
 
1. Cena: waga kryterium 75%
2. Termin płatności polis: waga kryterium 10%
 - do 21 dni  -  5 pkt
  - do 30 dni  - 10 pkt
3. Dodatkowe klauzule związane z działalnością Teatru*: waga kryterium 15%
- dodatkowe 2 klauzule -  5 pkt
- dodatkowe 3 klauzule - 10 pkt
- dodatkowe 4 lub więcej klauzul - 15 pkt
*Z uwzględnieniem wypadków wyłączających zastosowanie danej klauzuli.
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
Bogusława Pawińska tel. 42/647-21-89


 
*******************************************************************************************************************************

Łódź, dnia 01.09. 2017 r.
 
Zmiana terminu składania ofert
 
Zaproszenia do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 1.10.2017 – 30.09.2018.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Zakres ubezpieczenia:
-   formuła ubezpieczeniowa All Risk
-   zniesione udziały własne
       -  wykupione franszyzy redukcyjne
Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności:
OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu      przechowywanym.
 
Termin wystawienia polis:
 Do 21.09.2017.
 
Zasady przygotowania oferty:
 1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena: waga kryterium – 100%
Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej, czyli najniższej cenie, maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Każdej następnej ofercie, Zamawiający przyporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując wzór:
 
C= cena najniższa x 100
cena oferty badanej
 
Liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 
Termin i sposób płatności:
Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych polis, w dwóch ratach, na rachunek bankowy wskazany na polisach .
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
 
 
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 12.09.2017 r., do godziny 15:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat.


 
***

Łódź, 24.08.2017
 
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 1.10.2017 – 30.09.2018.
 
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 1.10.2017 – 30.09.2018.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Termin wystawienia polis:
 Do 20.09.2017.
 
Zasady przygotowania oferty:
 1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Najniższa cena: waga kryterium – 100%
Zamawiający przyporządkuje najkorzystniejszej, czyli najniższej cenie, maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Każdej następnej ofercie, Zamawiający przyporządkuje liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, stosując wzór:
 
C= cena najniższa x 100
cena oferty badanej
 
Liczba punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
                                 
Termin i sposób płatności:
Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych polis, w dwóch ratach, na rachunek bankowy wskazany na polisach .
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
 
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 07.09.2017 r., do godziny 16:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź.Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij