Ubezpieczenie mienia Teatr Wielki w Łodzi 2020/21
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
 
Łódź, dnia 01.09.2020 r.
 
 
Rodzaj zamówienia:
Usługi
 
Zamawiający:
Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego
90-249 Łódź
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na ubezpieczeniu mienia, OC, sprzętu elektronicznego Teatru Wielkiego w Łodzi na okres 01.10.2020 – 30.09.2021
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Załącznik zostanie przesłany na prośbę skierowaną na maila: finansowy@teatr-wielki.lodz.pl
 
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk / all risks /
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC deliktowo-kontraktowa + klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy i OC w mieniu      przechowywanym)
Zniesione udziały własne
Wykupione franszyzy redukcyjne
 
Pozostałe wymagania Zamawiającego:
Płatność za polisy w 2 ratach.
 
Termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać do dnia 16.09.2020 r., do godziny 14:00, w sekretariacie Teatru Wielkiego w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat.
 
Zasady przygotowania oferty:
  1. Oferta winna zawierać cenę za wykonanie całości zamówienia.
  2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
  3. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
 
1. Cena: waga kryterium 75%
2. Termin płatności polis: waga kryterium 10%
 - do 21 dni  -  5 pkt
  - do 30 dni  - 10 pkt
3. Dodatkowe klauzule związane z działalnością Teatru*: waga kryterium 15%
- dodatkowe 2 klauzule -  5 pkt
- dodatkowe 3 klauzule - 10 pkt
- dodatkowe 4 lub więcej klauzul - 15 pkt
*Z uwzględnieniem wypadków wyłączających zastosowanie danej klauzuli.
 
Osoby wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Anna Kaczmarzyńska tel.42/647-21-84
Bogusława Pawińska tel. 42/647-21-89
 
Teatr zastrzega sobie możliwość składania ofert przez osoby uprawnione z wyłączeniem
pośrednictwa brokera ubezpieczeniowego.
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Galeria plakatu

design by fast4net