Regulamin konkursu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst

Regulamin konkursuRegulamin konkursu kompozytorskiego,
organizowanego przez Teatr Wielki w Łodzi


§ 1
Organizatorem Konkursu jest Teatr Wielki w Łodzi, zwany w dalszej części Organizatorem. Osoba, biorąca udział w Konkursie, jest w dalszej części zwana Uczestnikiem, Kompozytorem lub Laureatem.
§ 2
1. Konkurs ma na celu wyłonienie Laureata, który skomponuje dwuaktową operę „Człowiek z Manufaktury”. Libretto opery będzie odnosić się do historii życia i działalności słynnego fabrykanta Izraela Poznańskiego, zwanego królem bawełny i budowniczym Łodzi. Cały pierwszy akt będzie mieć historyczną oprawę, natomiast akcja w drugim akcie przeniesie się do XX wieku.
2. Konkurs zostanie ogłoszony w Polsce i zagranicą m.in. w mediach oraz na uczelniach muzycznych.
3. Utwór, biorący udział w Konkursie, nie może być wcześniej upubliczniony.
§ 3
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, zdolna do czynności prawnych.
2. Każdy Kompozytor może zgłosić tylko jeden utwór.
3.Opera musi być skomponowana na solistów, chór mieszany, balet i orkiestrę symfoniczną z podwójnym drzewem do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Ilość muzyków niezbędnych do wykonania utworu nie może być wyższa od składu Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Opera powinna trwać około 2 godzin (nie więcej niż 120 minut muzyki, lecz nie mniej niż 100 minut muzyki) z jedną przerwą.
§ 4
1. Uczestnik nadsyła Organizatorowi Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie, wydruk partytury z fragmentem opery (10-15 minut) i zapis partytury w pliku PDF. Fragment musi być napisany na solistów, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną do konkretnego, wysłanego przez Organizatora fragmentu libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Uczestnik jest również zobligowany do wypełnienia formularza, który musi być zamknięty w osobnej kopercie, dołączonej do pozostałych materiałów, jakie zostaną wysłane na adres: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90‑249 Łódź, z dopiskiem: KONKURS KOMPOZYTORSKI.
2. Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku do celów promocji Konkursu lub Organizatora.
§ 5
1. Rejestracja kompozytorów chcących wziąć udział w I etapie będzie trwać od dnia ogłoszenia Konkursu do 5 października 2016 r. Kompozytorzy będą musieli wypełnić ankietę dostępną na stronie www.operalodz.com/konkurs i po zarejestrowaniu przez Organizatora otrzymają mailem fragment libretta, do którego napiszą muzykę.
2. Fragmenty utworu, wysyłane w I etapie, będą przyjmowane do 5 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.
4. Spośród wszystkich nadesłanych utworów, spełniających kryteria, określone w tym regulaminie, Jury wybierze do 20 grudnia 2016 r. trzech Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie.
4. Kompozytorzy, którzy przejdą do II i III etapu, podpiszą z Organizatorem umowy licencyjne na publiczne wykonanie fragmentów ich utworów, otrzymają zwrot kosztów podróży i noclegi na czas przygotowań do publicznej prezentacji ich utworów.
5. W II etapie Jury i Publiczność ocenią publicznie wykonane fragmenty utworów. Wykonawcami będą: soliści, chór mieszany i orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi. Wykonanie koncertowe tych fragmentów odbędzie się na scenie Teatru 5 stycznia 2017 roku. To wykonanie, które zostanie sfilmowane, będzie też prezentowane w Internecie oraz w „Manufakturze”. Na podstawie głosowania Jury i Słuchaczy (także wysyłania głosów za pośrednictwem Internetu) zostanie wybranych dwóch Kompozytorów, którzy przejdą do III etapu (jeden wybrany przez Jury, drugi przez Słuchaczy). Jeśli Jury i Słuchacze wybiorą tego samego Kompozytora, wówczas do III etapu przejdzie drugi Kompozytor wskazany przez Jury. Kompozytor, który nie przejdzie do III etapu, otrzyma wyróżnienie w kwocie 5 tysięcy złotych. Jeśli dwóch Kompozytorów otrzyma wyróżnienie ex aequo, obaj otrzymają po 3 tysiące złotych tytułem wyróżnienia za III miejsce. Obaj Kompozytorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do III etapu, otrzymają zadatki w kwocie 5 tysięcy złotych na napisanie I aktu opery.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu i jego przebiegu będą publikowane na stronie Teatru Wielkiego w Łodzi: www.operalodz.com/konkurs,164. Na tej stronie będzie również uruchomione głosowanie Internautów w II etapie. Z jednego komputera można będzie oddać tylko jeden głos na dobę od 5 stycznia 2017 roku o godzinie 20:00. Głosowanie Internautów w II etapie zakończy się o północy z 29 na 30 stycznia 2017 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 30 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 i zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.operalodz.com/konkurs,164. Dwaj Kompozytorzy, którzy przejdą do III etapu, będą zobowiązani do skomponowania I aktu opery do 5 czerwca 2017 roku. Publiczne wykonanie I aktu w wersji koncertowej odbędzie się na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi 24 września 2017 roku w wykonaniu solistów, chóru mieszanego i orkiestry Teatru. Jury wybierze Laureata Grand Prix.
8. IV etap będzie polegać na skomponowaniu całej opery przez Laureata i przesłaniu pełnej partytury, głosów orkiestrowych i wyciągu fortepianowego oraz materiałów nutowych dla solistów i chóru mieszanego do 31 stycznia 2018 roku i jej publicznym wykonaniu w wersji scenicznej jako prapremiery w Teatrze Wielkim w Łodzi 24 listopada 2018 roku oraz premiery wersji plenerowej na terenie „Manufaktury” w Łodzi 18 maja 2019 roku. W ramach umowy Kompozytor będzie współdziałać z Dyrekcją Teatru Wielkiego w Łodzi, autorem libretta oraz wskazanym przez Dyrekcję reżyserem i kierownikiem muzycznym w celu stworzenia jak najlepszego efektu końcowego w postaci prapremiery Utworu.
9. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 lub 51 tysięcy złotych, natomiast Laureat Grand Prix otrzyma dodatkowo 15 tysięcy złotych jako honorarium za skomponowanie II aktu opery (i ewentualne dokonywanie korekt w I akcie), po ostatecznym zaakceptowaniu Utworu przez Jury oraz Dyrekcję Teatru.
10. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych (łącznie z wypłaconym wcześniej zadatkiem), laureat II miejsca – 15 tysięcy złotych (łącznie z zadatkiem). Podział nagród będzie więc następujący:
a. Grand Prix – 30.000 zł,
b. Nagroda dla Finalisty (II miejsce) – 15.000 zł,
d. Wyróżnienie (III miejsce) – 5.000 zł lub w przypadku wyróżnienia ex aequo – po 3.000 zł dla 2 Kompozytorów.
11.W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności Jury ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie podziału nagród w ramach puli 50 lub 51 tysięcy złotych.
12. W przypadku nie wywiązania się laureata Grand Prix ze skomponowania utworu w terminie lub w przypadku zaistnienia innych poważnych okoliczności Teatr może domagać się odszkodowania w kwocie 15 tysięcy złotych lub wyższej.
§ 6
1. Przesyłając Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik:
a. wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku, imienia, nazwiska w zakresie promocji i reklamy Organizatora, Mecenasa i Sponsorów Konkursu oraz wszelkich działań, podejmowanych przez Organizatora, Mecenasa i Sponsorów na polach eksploatacji wskazanych poniżej;
b. oświadcza, że jest wyłącznym autorem Utworu wysłanego na Konkurs oraz dysponuje całością majątkowych i osobistych praw autorskich do Utworu i może w pełni dysponować Utworem w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie;
c. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z korzystaniem z Utworu, a w przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich, związanych z korzystaniem przez Organizatora z Utworu Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych na zaspokojenie takich roszczeń oraz kosztów obrony przed takimi roszczeniami, w tym kosztów procesu i pomocy prawnej.
2. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi, Mecenasom i Sponsorom Konkursu nieodpłatnej licencji, upoważniającej do korzystania z Utworu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, płytach CD, DVD, Blueray, cyfrowo;
b. wprowadzania do obrotu;
c. wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
d. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych dostępnych m.in. w technice downloading, streaming oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
e. publicznego wykonania, publicznego odtwarzania;
f. wystawiania, wyświetlania;
g. użyczania i/lub najmu;
h. dokonywania zmian, adaptacji, cytowania;
i. nadawania i/lub reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii, przewodowe oraz bezprzewodowe) przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
3. Organizator upoważniony jest także do udzielania sublicencji, w tym sublicencji na zasadach tzw. sublicencji otwartej.
4. Licencja zostaje udzielona na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2025 roku. Termin ten może zostać wydłużony na podstawie aneksu do umowy lub odrębnej umowy. W przypadku, gdyby po tym okresie utwór był nadal dostępny Internecie, Uczestnik we własnym zakresie będzie podejmować działania w celu ochrony jego praw, w szczególności Uczestnik nie może domagać się od Organizatora żadnych działań, zmierzających do ich usunięcia.
5. Licencja w zakresie opisanym powyżej obejmuje prawo do korzystania z Utworu oraz do jego zapisu w postaci partytury.
§ 7
1. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, czyli w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, ustalenia zwycięzców i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Laureatów Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i okres obowiązywania licencji i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
§ 8
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu. Wszelkie inne teksty, zamieszczane przez Organizatora w różnych miejscach, mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
3. W kwestiach, dotyczących Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator nie będzie pokrywał żadnych kosztów, związanych z uczestnictwem w I etapie Konkursu. Organizator nie odsyła nadesłanych prac i materiałów. Jeśli uczestnik I etapu życzy sobie odesłania materiałów – wówczas Organizator może to uczynić na koszt uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia do Konkursu niezgodne z Regulaminem lub bez dokładnego zapoznania się z treścią Regulaminu lub związane z niewłaściwym zrozumieniem jego treści.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia Konkursu lub zmian dat, związanych z rozstrzygnięciem kolejnych etapów Konkursu w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.Mecenasem konkursu i Fundatorem nagród jest:


Patroni medialni konkursu:
      
Pliki do pobrania:
Do góry

Przejdź na stronę: EdukacjaPrzejdź na stronę: Wirtualny spacer po Teatrze WielkimPrzejdź na stronę: Galeria plakatuPrzejdź na stronę: Drzwi do kultury

design by fast4net
Zamknij